بخش های اداری آزمایشگاه

لطفا برای ورود به هر بخش ، روی تصویر آن کلیک نمایید.

آزمایشگاه در چهار بخش متفاوت با نام های جواب دهی، پذیزش، انفورماتیک و حسابداری خدمات اداری را به شما ارائه می دهد و همواره می کوشد به بهترین نحوه آن را انجام دهد.

بخش جواب دهی: در این بخش جواب ها به صورت آنلاین یا فیزیکی ارائه می شود.

بخش پذیرش: همکاران ما در تلاش هستند که با سرعت و دقت هر چه بیشتر بیماران را پذیرش کنند.

بخش انفورماتیک : استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست های راهبردی، از وظایف اصلی بخش IT می باشد.

بخش حسابداری : با استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار به اجرای کلیه امورمالی و حسابداری این مرکز می‌پردازد.

نتایج آخرین نظرسنجی مراجعین