بخش های اداری

شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات جوابدهی

ارتباط با بخش فني و دادن سرعت به موارد اورژانسي (اولويت با جواب هاي اورژانسي)

دقت در ثبت نتايج مطابق با نتايجی که از طرف بخش فني اعلام شده است.

تایید نهایی نتایج توسط مسئول فنی قبل از گزارش جواب بیمار

اطلاع به مسئولین بخش های فنی جهت  پیگیری جواب های ناقص

چاپ جواب ها طبق تاریخ جوابدهی در هنگام مراجعه بیماران

تماس با بیمار یا پزشک جهت اطلاع رسانی مقادیر بحرانی

  تغییر محدوده مرجع نتایج آزمایش ها در صورت تغییر کیت و اطلاع رسانی بخش فنی

تکمیل کلیه فرم های مربوط به پذیرش و جوابدهی

داشتن اطلاعات کافی از کامپیوتر و برنامه آزمایشگاه

شرکت در کلیه ی دوره های آموزشی از طرف مدیریت یا خارج از آزمایشگاه

اطلاع رسانی حوادث مخاطره آمیز به مسئولین ذیصلاح و ثبت و پیگیری آن ها

هماهنگي با سوپروايزر جهت جايگزين نمودن نيرو در صورت مرخصي اورژانسي و از پيش تعيين نشده

اعلام درخواست مرخصی حداقل از يك هفته قبل و با هماهنگی جانشین تعیین شده