با استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار به اجرای کلیه امورمالی و حسابداری این مرکز می‌پردازد.