بخش های اداری

شرح وظايف، مسئوليت ها و اختيارات پذیرش

برخورد مناسب توأم با متانت و حفظ شئونات اسلامي و خوشروئي

حضور در محل کار طبق برنامه زمان کاری

داشتن بیان شیوا و مسلط به برقراری ارتباطی گویا در تفهیم صحیح مراجعین

گرفتن سابقه از بیماران

داشتن سرعت و دقت کافی در انجام پذیرش و جوابدهی

ثبت تاریخ و ساعت پذیرش و نام فرد پذیرش کننده

تعیین جانشين در صورت نياز به مرخصی

ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز و اطلاع به مسئولین ذیصلاح

شرکت در کلیه ی دوره های آموزشی از طرف مدیریت یا خارج از آزمایشگاه

تحویل گرفتن دفترچه از بیماران

اولویت در پذیرش و نمونه گیری نمونه های اورژانسی

کنترل مشخصات دفترچه شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ اعتبار دفترچه و …

احراز هویت بیماران

گرفتن شماره تلفن بیمار و دادن نوبت پذیرش

پذیرش طبق دستورالعمل مربوطه

آگاهی از شرایط مربوط به آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری و اطلاع رسانی به بیمار

در اختیار قراردادن برگه های آمادگی بیمار جهت آزمایش های خاص

– قیمت زدن برگه بیمه، چاپ برچسب و راهنمایی بیمار به صندوق برای پرداخت هزینه

به نوبت گذاشتن دفترچه ها و منتقل کردن آن ها به نمونه گیری با اولويت نسخه هاي اورژانسي

گرفتن آمار روزانه بیمه ها در پایان شیفت کاری و کنترل برگه های بیمه

رعایت  معیارهای رد نمونه های مختلف که از بیرون به آزمایشگاه ارسال می گردد و ثبت سوابق آن

ثبت درخواست آزمایش شفاهی طبق دستورالعمل مربوطه